Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przebudowa budynku gospodarczego w Mielęcinie w zakresie warstw stropodachu.

Człopa, dnia  30.03.2022 r.

Numer sprawy: B.271.1.3.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na realizację zadania

pn.: „Przebudowa budynku gospodarczego w Mielęcinie

w zakresie warstw stropodachu”

Niniejsze postępowanie realizowane jest z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1  - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł

I.  ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający:            Gmina Człopa

Siedziba:                    ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Numer NIP:               765-160-28-73

Adres internetowy: www.bip.czlopa.pl

tel. 67 259 10 69     fax 67 259 10 65

e-mail: umig@czlopa.pl

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji zadania:

Marta Domagała (67) 259 11 98, inwestycje@czlopa.pl,

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przebudowa budynku gospodarczego w Mielęcinie                            w zakresie warstw stropodachu.

Zakres robót:

– rozbiórka papy,

– rozbiórka deskowania,

– rozbiórka podsufitki z płyty pilśniowej w pomieszczeniach,

– rozbiórka rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich (pas nadrynnowy, opierzenia, ogniomuru),

– wymiana uszkodzonej konstrukcji dachu, krokwi, płatwi, murłat na elementy o tym samym przekroju z drewna klasy C24, drewno zaimpregnować przed korozją biologiczną i do stanu NRO preparatami solnymi np. Fobos M4,

– wykonanie nowego deskowania z desek sosnowych, struganych gr. 22mm, drewno zaimpregnować przed korozją biologiczną do stanu NRO preparatami solnymi np. Fobos M4,

– wykonanie pokrycia z papy podkładowej gr. min 3mm, papa wywinięta na wierzch ogniomuru,

– wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. min. 5mm, SBS, papa wywinięta na wierzch ogniomuru,

– wyrównanie i przemurowanie z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cem.-wap. uszkodzeń ogniomuru,

– zamontowanie na wierzchu ogniomuru płyty OSB3 gr. min. 18mm jako podkładu pod obróbkę blacharską,

– zamontowanie nowych obróbek blacharskich (pas nadrynnowy, opierzenia ogniomuru), blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0,5mm,

– zamontowanie deski okapowej, nowej rynny i rury spustowej z blachy stalowej ocynkowanej.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy

- przeprowadzenie wizji lokalnej i dokonanie własnych obmiarów,

III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od daty podpisania umowy do 29.07.2022 r.

IV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent przygotowuję ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, która powinna:

- zawierać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- być podpisana przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa lub pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@czlopa.pl do dnia  11.04.2022 r. do godz. 10.00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe przesłano umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.czlopa.pl oraz przesłano do 4 Wykonawców.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

CENA wykonania zamówienia  - 100%

VII.  UMOWA

 1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą i zgodną z zapytaniem ofertowym ofertę zostanie podpisana umowa.
 2. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
 3. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 4. Jeżeli wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy, z pośród pozostałych ważnych ofert wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
 5. Umowa może nie zostać podpisana, jeżeli kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.
 6. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 7. Warunki płatności: faktura płatna przelewem w ciągu 14 dni od daty wykonania zamówienia.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 9. Okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

VIII.  ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – przedmiar robót
 3. Załącznik nr 3 – rysunki poglądowe

                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                          mgr Jerzy Bekker

                                   


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Rys. 1i. Szkic lokalizacyjny (PDF, 943.56Kb) 2022-03-30 10:32:20 3
Rys. 2i. Rzut przyziemia - inwentaryzacja (PDF, 88.95Kb) 2022-03-30 10:32:20 1
Rys. 3i. Rzut dachu - inwentaryzacja (PDF, 68.40Kb) 2022-03-30 10:32:20 1
Rys. 4i. Przekrój A-A - inwentaryzacja (PDF, 70.01Kb) 2022-03-30 10:32:20 35
Rys. 5i. Rzut konstrukcji dachu - inwentaryzacja (PDF, 73.34Kb) 2022-03-30 10:32:20 1
formularz ofertowy (DOC, 42.50Kb) 2022-03-30 10:32:20 1
notatka z rozeznania rynku (PDF, 37.44Kb) 2022-04-14 10:49:24 2
opis robót wykonawczy (PDF, 74.04Kb) 2022-03-30 10:32:20 37
Przedmiar (PDF, 70.07Kb) 2022-03-30 10:32:20 87
szczegół (JPG, 808.83Kb) 2022-03-30 10:32:20 1
zdjęcia (PDF, 8.76Mb) 2022-03-30 10:32:20 5
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
30 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
30 mar 2022, godz. 10:32

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
14 kwi 2022, godz. 10:49